Aktualności

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 03.01.2018 R. ZMIANIE ULEGAJĄ ZAPISY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/12/2017/POIR, W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

 

1. W punkcie 6 treści zapytania ofertowego „Miejsce i termin składania ofert”, zapis otrzymuje brzmienie:
 
„Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 10.01.2018 na adres:
Rarytas Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 63
73-110 Stargard
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: krzysztof.gasiorowski@rarytas.pl
Terminem złożenia oferty jest moment jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.”
 
2. W punkcie 8 treści zapytania ofertowego „Miejsce i termin otwarcia ofert”, zapis otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 11.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.”
 
3. W punkcie 9 treści zapytania ofertowego „Termin wykonania zamówienia”, zapis otrzymuje brzmienie:
 „Termin dostawy nie później niż do 28.03.2018 r. Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
 Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. „
 
4. W paragrafie §2 pkt. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/12/2017/POIR, treść otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie późniejszym jednak niż 28 marca 2018 r.”
 
5. W paragrafie §5 pkt. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/12/2017/POIR, treść otrzymuje następujące brzmienie:
„Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”
 
6. W paragrafie §6 pkt. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/12/2017/POIR, treść otrzymuje następujące brzmienie:
„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia do dnia 28 marca 2018 r. bądź oświadczy, że wykonanie umowy przed tym dniem nie będzie możliwe.”
 
Pozostałe warunki i zapisy zawarte we zapytaniu ofertowym pozostają niezmienione.

Do zapytania ofertowego nr 1/12/2017/POIR zostaje dołączony załącznik nr 2 – Wzór umowy zawierający ww. zmiany oraz dokument informujący o ww. zmianach.
 
Załączniki z dnia 03.01.2017:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności.

Rozumiem, zamknij. ×