Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017/POIR

NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH CIĄG TECHNOLOGICZNY DO PRODUKCJI KRAKERSÓW SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

 1. LINII PRODUKCYJNEJ DO PRODUKCJI KRAKERSÓW.

 2. SYSTEMU NATRYSKOWEGO OLEJEM.

 3. WAGI WIELOGŁOWICOWEJ.

 4. AUTOMATU PAKUJĄCEGO.

 5. TRANSPORTERA CHŁODZĄCEGO.

 6. DETEKTORA METALI.

WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.


W związku z realizacją przez Firmę Rarytas Sp. z o.o. projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych krakersów na podstawie receptury minimalizującej zawartość: akryloamidu, 3-MCPD, estrów glicydylowych, tłuszczy nasyconych.”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH CIĄG TECHNOLOGICZNY DO PRODUKCJI KRAKERSÓW SKŁADAJĄCY SIĘ Z::

 1. LINII PRODUKCYJNEJ DO PRODUKCJI KRAKERSÓW.

 2. SYSTEMU NATRYSKOWEGO OLEJEM.

 3. WAGI WIELOGŁOWICOWEJ.

 4. AUTOMATU PAKUJĄCEGO.

 5. TRANSPORTERA CHŁODZĄCEGO.

 6. DETEKTORA METALI.

WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.


 1. Zamawiający:

Rarytas Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 63

73-110 Stargard

Polska

REGON: 810647996,

NIP: 8541001794


 1. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.


 1. Przedmiot zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

42200000-8 Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części


Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi dostawa fabrycznie nowych ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH CIĄG TECHNOLOGICZNY DO PRODUKCJI KRAKERSÓW, SKŁADAJĄCY SIĘ Z::

 1. LINIA PRODUKCYJNA DO PRODUKCJI KRAKERSÓW.

 2. SYSTEMU NATRYSKOWEGO OLEJEM.

 3. WAGA WIELOGŁOWICOWEJ.

 4. AUTOMAT PAKUJĄCY.

 5. TRANSPORTER CHŁODZĄCY.

 6. DETEKTOR METALI.

WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.


Zamówienie udzielane jest w następujących częściach:

1. Część nr I: LINIA PRODUKCYJNA DO PRODUKCJI KRAKERSÓW

2. Część nr II: SYSTEMU NATRYSKOWEGO OLEJEM.

3. Część nr III: WAGA WIELOGŁOWICOWA

4. Część nr IVAUTOMAT PAKUJĄCY

5. Część nr V: TRANSPORTER CHŁODZĄCY

6. Część nr VI: DETEKTOR METALI


Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części.


Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.


 1. Warunki udziału w postępowaniu.

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.


Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

  1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.


O udzielenie zamówienia na każdy z elementów zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał co najmniej dwóch podobnych dostaw. Za dostawy podobne Zamawiający uzna:


 1. Dla części I: Dostawy linii produkcyjnej do produkcji krakersów o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż 5.000.000 zł.

 2. Dla części II: Dostawy systemu natryskowego olejem w linii do produkcji krakersów z funkcją natrysku dyszami atomizującymi z powietrzem.

 3. Dla części III: Dostawy wag wielogłowicowych, o ilości minimum 14 kubełków.

 4. Dla części IV: Dostawy automatów pakujących do pakowania krakersów.

 5. Dla części V: Dostawy transporterów chłodzących przeznaczonych do krakersów.

 6. Dla części V: Dostawy detektorów metali przeznaczonych do żywności.


Wartości wyrażone w walucie obcej Zamawiający przeliczy na PLN według kursu z dnia ukazania się ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.


Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych dostaw, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu dostaw. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną z części wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu dla wszystkich części na które składa ofertę.

  1. Posiadanie potencjału technicznego.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.


Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzowanego przez producenta serwisu umożliwiającego naprawę urządzenia na terenie Unii Europejskiej, w odległości nie większej niż 1500 km od siedziby Zamawiającego (Stargardu).

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autoryzowanym serwisem wskazanym powyżej dla każdej części przedmiotu zamówienia.


  1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym dla realizacji przedmiotu zamówienia.


Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

  1. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej dla realizacji przedmiotu zamówienia.


Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

  1. Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą Rarytas Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.


 1. Opis sposobu przygotowania oferty.


 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać, co najmniej:

 • datę sporządzenia,

 • nazwę i adres wykonawcy,

 • cenę netto i wartość podatku VAT (wraz ze wskazaniem waluty, w której podane są wartości), obejmującą całość przedmiotu zamówienia, w tym z koszt dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia personelu zamawiającego jeśli jest niezbędne dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu dostawy.

 • okres realizacji zamówienia.


Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich rodzaj i wartość.

 1. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub opisy urządzeń, potwierdzające spełnianie przez urządzenia parametrów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.


 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 2. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.

 3. Każdą stronę oferty należy parafować.

 4. Ofertę należy przygotować w języku polskim. Dokumenty składane wraz z ofertą muszą być przetłumaczone na język polski.


 1. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 24.04.2017 do godz. 15.00 na adres:

Rarytas Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 63

73-110 Stargard

Polska

lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:

krzysztof.gasiorowski@rarytas.pl


Terminem złożenia oferty jest moment jej wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


 1. Kryteria oceny ofert.


l.p.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktów.

1.

CENA NETTO

80%


Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:

Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100

2.

Okres gwarancji,

20%

Poniżej 2 lat: 0 pkt

2-3 lat – 210 pkt

Powyżej 3 lat – 20 pkt UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej) i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją. 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 25.04.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.


 1. Termin wykonania zamówienia:


Dla każdej z części zamówienia termin dostawy wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami. Z uwagi na trwające prace budowlane Zamawiający nie przyjmie dostaw w terminie wcześniejszym, niż 1 grudnia 2017 r.


Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.


 1. Pozostałe informacje.


 1. Osoba kontaktowa w sprawie zapytania ofertowego:

Pan Krzysztof Gąsiorowski,

e-mail: krzysztof.gasiorowski@rarytas.pl,

tel.:+48 91 578 35 11

tel. kom.: +48 724 060 609

 1. O wynikach oceny ofert Zamawiający poinformuje Oferentów w terminie 21 dni roboczych licząc od dnia następnego po końcowym terminie składania ofert.

 2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez zamawiającego i wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. określonych kryteriów oceny ofert.

 3. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zamawiający może poprawić omyłki pisarskie, rachunkowe i inne.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

 6. Wzór umowy, która zostanie zawarta pomiędzy stronami określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.

 7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29. Stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 8. Zapytanie zostało upublicznione na stronie Zamawiającego:

http://www.rarytas.pl

oraz w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 1. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 1. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:

 1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

 2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 5. Karty katalogowe lub opisy urządzeń oferowanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów urządzeń wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

 6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 1. Załączniki do zapytania ofertowego:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności.

Rozumiem, zamknij. ×