Aktualności

„ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2016/POIR NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer projektu: POIR.03.02.01-32-0001/15


Stargard, 09.05.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2016/POIR

NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ


W związku z realizacją przez Firmę Rarytas Sp. z o.o. projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych krakersów na podstawie receptury minimalizującej zawartość: akryloamidu, 3-MCPD, estrów glicydylowych, tłuszczy nasyconych.”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlano-architektonicznego wraz z projektami wymaganych instalacji oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.


Zamawiający:

Rarytas Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 63

73-110 Stargard

Polska

REGON: 810647996,

NIP: 8541001794

Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Przedmiot zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej zawierającej projekt architektoniczno ‑ budowlany, obiektu budowlanego, w szczególności hali produkcyjnej wraz z halą magazynową wysokiego składowania, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Piłsudskiego 63, na działce nr 178/22.

Wstępne parametry charakterystyczne obiektu budowlanego przeznaczonego do projektowania:

Hala dla linii produkcyjnej (powierzchnia zabudowy 825m2) z przybudówką murowaną piętrową oraz dwoma łącznikami z budynkiem istniejącym, jeden zlokalizowany na wysokości parteru, drugi na wysokości I piętra. Planowane wymiary hali 7,5mx100mx4,9 oraz przybudówka murowana z dachem stalowym 7,5mx10mx6m.
Planowane wymiary hali wysokiego składowania o wymiarach 22mx30mx12m (powierzchnia zabudowy 660m2).
Opracowana w ramach usługi dokumentacja winna zawierać wszystkie dokumenty i opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, w tym w szczególności:

- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt instalacji elektrycznych,
- projekt przyłączy mediów.


Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić będzie również:

pozyskanie niezbędnych uzgodnień przy sporządzaniu projektu,
uzgodnienie wykonanego projektu z zamawiającym przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i odstępstw.

Każdy oferent ma prawo (przy czym nie jest to obowiązek) zapoznać się z zakresem prac w terenie miejsca realizacji budowy, w celu ustalenia aktualnego stanu technicznego obiektu oraz niezbędnych do zaprojektowania prac.


Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
- posiada wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym,
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- wymagane doświadczenie: zaprojektowanych minimum 3 przemysłowych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy minimum 1000 m2 w okresie od 01.01.2013 do dnia złożenia oferty.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z przepisami.


Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą Rarytas Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Referencje, potwierdzające zrealizowanie co najmniej trzech podobnych zamówień w okresie od 01.01.2013 r. do dnia złożenia oferty.


Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta powinna zawierać, co najmniej:
- datę sporządzenia,
- nazwę i adres oferenta,
- cenę netto i brutto, obejmującą całość przedmiotu zamówienia,
- warunki i termin płatności,
- termin realizacji zamówienia podany w dniach,
- termin ważności oferty.

Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.

Ofertę należy przygotować w języku polskim.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 17.05.2016 do godz. 16.00 na adres:

Rarytas Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 63

73-110 Stargard

lub przesłać w formie elektronicznej (podpisany skan dokumentów) na adres:

krzysztof.gasiorowski@rarytas.pl


Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 


Kryteria oceny ofert.

Lp.Nazwa kryteriumWagaSposób przyznawania punktów
1.CENA NETTO80%Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący: Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
2.TERMIN REALIZACJI w dniach20%Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ilości dni realizacji z oferty z najkrótszym terminem realizacji do terminu realizacji z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący: Liczba punktów w ocenie = (ilość dni realizacji usługi z oferty z najkrótszym terminem realizacji / termin realizacji z badanej oferty) X waga kryterium X 100

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według kursu średniego NBP z dnia otwarcia ofert.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.


Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia: 18.05.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 


Termin wykonania zamówienia:

Nie później niż do 31.08.2016r.

Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazanej ostatecznej i kompletnej dokumentacji, którą następnie Wykonawca przedstawi ubiegając się o Pozwolenie na Budowę. Jeżeli organ wydający Pozwolenie na Budowę stwierdzi braki w opracowanej dokumentacji oraz zgłosi konieczność uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzupełnień i poprawek w ramach ceny.


Pozostałe informacje.

Osoba kontaktowa w sprawie zapytania ofertowego:
Pan Krzysztof Gąsiorowski,

e-mail: krzysztof.gasiorowski@rarytas.pl

tel.:+48 91 578 35 11

tel. kom.: +48 724 060 609


O wynikach konkursu Zamawiający poinformuje Oferentów w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po końcowym terminie składania ofert.
Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę  z dnia 29. Stycznia 2004 r - Prawo Zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
Zapytanie zostało upublicznione m.in. na stronie Zamawiającego www.rarytas.pl oraz na stronie http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.


 

Załączniki:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/05/2016/POI: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności.

Rozumiem, zamknij. ×