Aktualności

lena

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Numer projektu: POIR.03.02.01-32-0001/15

STARGARD 30.12.2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/12/2016/POIR 
NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Z HALĄ MAGAZYNOWĄ WYSOKIEGO SKŁADOWANIA I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM WOKÓŁ HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI 

W związku z realizacją przez Firmę Rarytas Sp. z o.o. projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych krakersów na podstawie receptury minimalizującej zawartość: akryloamidu, 3-MCPD, estrów glicydylowych, tłuszczy nasyconych.”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Z HALĄ MAGAZYNOWĄ WYSOKIEGO SKŁADOWANIA I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM WOKÓŁ HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI 


1. Zamawiający:


Rarytas Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 63
73-110 Stargard
Polska
REGON: 810647996, 
NIP: 8541001794


2. Tryb udzielania zamówienia.


Zamówienie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.


3. Przedmiot zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ Z HALĄ MAGAZYNOWĄ WYSOKIEGO SKŁADOWANIA I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM WOKÓŁ HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI ZGODNIE Z  DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość odstępstwa od niektórych rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej. Możliwe odstępstwa wskazane są w załączniku nr 9 do niniejszego zapytania.
UWAGA: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów -  dokumentacja projektowa będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego w formie papierowej lub zostanie przekazana Wykonawcy w formie elektronicznej po przedstawieniu odpowiedniego żądania w formie telefonicznej na nr telefonu: +48 724 060 609, bądź pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.gasiorowski@rarytas.pl,


W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w szczególności:


1. Budowa hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 902,40 m2 z pomieszczeniem technicznym o powierzchni użytkowej 10,55m2.
2. Budowa hali magazynowej o powierzchni użytkowej 720,49 m2.
3. Budowa łącznika nr 1. łączącego istniejącą halę z projektowaną w celu zapewnienia przepływu towarów i materiałów o powierzchni użytkowej 74,99 m2.
4. Budowa łącznika  nr 2. łączącego istniejącą halę z projektowaną w celu zapewnienia przepływu towarów i materiałów o powierzchni użytkowej 29,35 m2.
5. Budowa zadaszenia łączącego projektowaną halę produkcyjną z magazynem o powierzchni użytkowej 50,38 m2.
6. Wykonanie układu komunikacyjnego wokół hali produkcyjnej i magazynowej w szczególności:
   a. drogi dojazdowej o zmiennej szer. 17,80 – 20,2 m o długości 14,8 m na szer. łącznika, hali produkcyjnej i zadaszenia,
   b. plac dojazdowo-manewrowy prowadzący do doków załadunkowych fali magazynowej o szer. 15,9 m i długości średniej 34,6m.
7. Wykonanie instalacji elektrycznej, w szczególności:
   a. wewnętrznej linii zasilającej – wlz,
   b. rozdzielnicy głównej,
   c. instalacji oświetlenia podstawowego,
   d. instalacji oświetlenia awaryjnego,
   e. instalacji gniazd wtyczkowych,
   f. instalacji dla urządzeń siłowych,
   g. instalacji ochrony przed przepięciami,
   h. instalacji ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
   i. instalacji głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych,
   j. instalacji odgromowej,
8. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i gazowej.
9. Wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wod.-kan. wraz z przyłączem wodociągowym, w szczególności:
   a. instalacji wewnętrznej wodociągowej
   b. instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
   c. instalacji zewnętrznej wodociągowej
   d. instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej


Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji projektowej zostały podane wyłącznie przykładowo, a Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania produktów określonych nazwą własną.
Kryteria równoważności co do poszczególnych elementów zostały określone w załączniku nr 7. do niniejszego zapytania ofertowego.


4.  Warunki udziału w postępowaniu.


a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.


b. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.


O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie budowy obiektów przemysłowych, w szczególności hali produkcyjnej lub magazynowej o powierzchni użytkowej minimum 1.700 m2 lub kubaturze minimum 20.000 m3. 
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych robót, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wskazanych w oświadczeniu realizacji. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 


c. Posiadanie potencjału technicznego.


O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.


d. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 


O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli wykonawca złoży z wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zapytania, z którego będzie wynikać, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiadającą doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót przy budowie  obiektów przemysłowych o powierzchni minimum 1700m3 lub kubaturze 20.000 m3.


e. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia 


O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada odpowiednie zdolności finansowe lub ekonomiczne - dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 600.000,00 zł.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej.


f. Wykluczenia


Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą Rarytas Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.


5. Opis sposobu przygotowania oferty.


1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać, co najmniej:
 - datę sporządzenia,
 - nazwę i adres oferenta,
 - cenę netto i brutto, obejmującą całość przedmiotu zamówienia,
 - termin realizacji zamówienia podany w miesiącach, jednocześnie Zamawiający wskazuje, że odrzuci oferty o terminie krótszym niż 6 miesięcy i    dłuższym niż 12 miesięcy 
 - termin ważności oferty,
 - szczegółowy kosztorys ofertowy w formie załącznika do formularza oferty - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót,  zgodnie z umowa której wzór stanowi złącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim.


6. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 19.01.2017 do godz. 16.00 na adres:
Rarytas Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 63
73-110 Stargard

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


7. Kryteria oceny ofert.


l.p.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktów.

1.

CENA NETTO

90%


Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:

Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100

2.

TERMIN REALIZACJI w miesiącach

10%

Za realizację w okresie od 6 do 7 miesięcy – 10 pkt

Za realizację w okresie od 8 do 10 miesięcy – 5 pkt

Za realizację w okresie od 11 do 12 miesięcy – 0 pkt

Zamawiający odrzuci oferty z okresem realizacji krótszym niż 6 miesięcy i dłuższym niż 12 miesięcy.


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według kursu średniego NBP z dnia otwarcia ofert.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją. 


8. Miejsce i termin otwarcia ofert.


Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 20.01.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  


9. Termin wykonania zamówienia: 


Nie więcej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy termin zostanie ustalony na podstawie oferty wykonawcy. 
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania końcowego protokołu zdawczo‑odbiorczego.


10. Pozostałe informacje.


1. Osoba kontaktowa w sprawie zapytania ofertowego: 
    Pan Krzysztof Gąsiorowski, 
    e-mail: krzysztof.gasiorowski@rarytas.pl,
    tel.:+48 91 578 35 11
    tel. kom.: +48 724 060 609

2. O wynikach konkursu Zamawiający poinformuje Oferentów w terminie 21 dni roboczych licząc od dnia następnego po końcowym terminie składania ofert.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez zamawiającego i wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. określonych kryteriów oceny ofert.
4. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
8. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę  z dnia 29. Stycznia 2004 r - Prawo Zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
9. Zapytanie zostało upublicznione m.in. na stronie Zamawiającego http://www.rarytas.pl oraz

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie zawartej z wykonawcą o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian umowy na zasadach określonych we wzorze umowy.


11. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:


1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia wykonanymi przez oferenta, a w przypadku proponowania zmian w projekcie na rozwiązania zamienne wskazane w załączniku nr 9. - wraz z wykazem proponowanych zmian i technologią ich wykonania..
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Dokument poświadczający zdolność finansową – Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej.
5. Wykaz wykonanych robót, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
6. Wykaz osób wypełniony, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


12. Załączniki do zapytania ofertowego:


1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.
4. Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót
6. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób
7. Załącznik nr 7 –Wskazane zakresy równoważności dla nazw własnych wymienionych w dokumentacji projektowej.
8. Załącznik nr 8 – dokumentacja budowlana (projekt architektoniczno-budowlany (wszystkie branże) oraz pozwolenie na budowę) (dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 zostanie udostępniona na żądanie każdemu wykonawcy, który zgłosi się o jej udostępnienie w sposób wskazany powyżej..
9. Załącznik nr 9. Zakres akceptowalności zamiennych rozwiązań w zakresie technologii budowlanych możliwych do zastosowania przez wykonawcę.  


-----------------------------------

AKTUALIZACJA (13.01.2017):


STARGARD 13.01.2017r.


INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/12/2016/POIR 
NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Z HALĄ MAGAZYNOWĄ WYSOKIEGO SKŁADOWANIA I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM WOKÓŁ HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI 

W związku z realizacją przez Firmę Rarytas Sp. z o.o. projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych krakersów na podstawie receptury minimalizującej zawartość: akryloamidu, 3-MCPD, estrów glicydylowych, tłuszczy nasyconych.”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Z HALĄ MAGAZYNOWĄ WYSOKIEGO SKŁADOWANIA I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM WOKÓŁ HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI 


1.Zamawiający:
Rarytas Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 63
73-110 Stargard
Polska
REGON: 810647996, 
NIP: 8541001794


W zapytaniu ofertowym nr 3/12/2016/POIR zmianie ulegają następujące zapisy, otrzymując brzemienie jak poniżej:


6.Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 03.02.2017 do godz. 16.00 na adres:
Rarytas Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 63
73-110 Stargard

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


8.Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 06.02.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.


Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.


Załączniki:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności.

Rozumiem, zamknij. ×